Disclaimer

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van Nelemans Bouwstoffen B.V.. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Nelemans Bouwstoffen B.V.. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door Nelemans Bouwstoffen B.V. met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Nelemans Bouwstoffen B.V. behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Nelemans Bouwstoffen B.V. alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Nelemans Bouwstoffen B.V. niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Nelemans Bouwstoffen B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

Weergave website

Onze website kun je het beste bekijken met de huidige browserversie van Chrome, Safari, Firefox en Microsoft Edge. Als je Internet Explorer gebruikt, is het mogelijk dat de site niet optimaal functioneert en/of bepaalde onderdelen niet goed worden weergegeven.

Disclaimer e-mail

De inhoud van dit bericht en de eventueel daarbij behorende bijlagen zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. De ontvanger die niet de geadresseerde is, wordt verzocht de afzender onmiddellijk op de hoogte te stellen van de ontvangst. Elk gebruik van de inhoud van dit bericht en/of van de daarbij behorende bijlagen door een ander dan de geadresseerde is niet toegestaan. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie. Nelemans Groep behoudt zich het recht voor om alle communicatie welke via E-mail verloopt te monitoren.

De mail wordt gescand op spam en virussen.

Copyright

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Nelemans Bouwstoffen B.V. is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.